REGULAMIN ZAKŁADÓW BUKMACHERSKICH „E-TOTO NET”

 

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.) ustala się co następuje:

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Definicje pojęć

 

§ 1

 

1. Ustawa – oznacza ustawę z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.)

2. Spółka – oznacza E-TOTO Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o., ul. Wita Stwosza 49, 02-661 Warszawa, spółkę wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 370248, o kapitale zakładowym 2.006.000,00 PLN, NIP: 527-263-92-56.

3. Strona Internetowa – oznacza stronę internetową www.etoto.pl stanowiącą własność Spółki, na której na podstawie zezwolenia wydanego przez Ministra Finansów prowadzone są zakłady wzajemne – bukmacherskie.

4. IKK – oznacza indywidualne konto klienta zakładane przez Spółkę po dokonaniu rejestracji uczestnika na zasadach wskazanych w Regulaminie, po zalogowaniu do którego uczestnik zakładów uzyska dostęp do aplikacji umożliwiającej zawieranie zakładów oraz, na której będą ewidencjonowane informacje dotyczące zawartych przez uczestnika zakładów, w tym informacje dotyczące stanu środków pieniężnych uczestnika oraz dokonanych wpłatach i wypłatach, jak również przyjętych stawkach i uzyskanych wygranych.

5. Rachunek Bankowy – oznacza rachunek płatniczy uczestnika zakładów prowadzony w: (i) banku krajowym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.), (ii) oddziale banku zagranicznego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 20 ustawy - Prawo bankowe; (iii) instytucji kredytowej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy - Prawo bankowe, prowadzącej działalność w formach określonych w art. 48i ustawy – Prawo bankowe; (iv) innej instytucji upoważnionej do prowadzenia rachunku płatniczego zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. Nr 199, poz. 1175, z późn. zm.).

6. Punkt – oznacza stacjonarny punkt przyjmowania zakładów wzajemnych prowadzony przez Spółkę na podstawie odrębnego zezwolenia Ministra Finansów, w którym uczestnik będzie mógł zarejestrować konto IKK lub dokonać odbioru zaświadczenia o wygranej.

7. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Zakładów „E-TOTO Net”.

8. Zakłady „E-TOTO Net” – oznacza zakłady bukmacherskie, będące zakładami wzajemnymi o wygrane pieniężne, polegające na odgadywaniu zaistnienia różnych zdarzeń będących w ofercie Spółki, w których uczestnik zakładu wpłaca stawkę, a wysokość wygranej zależy od umówionego pomiędzy przyjmującym zakład, a wpłacającym stawkę, stosunku wpłaty do wygranej.

 

Postanowienia wstępne

 

§ 2

 

1. Wynik zdarzenia, który określa wygraną (sportowego współzawodnictwa ludzi, zdarzeń społeczno - politycznych lub innego rodzaju zdarzeń) nie może być znany przed przyjęciem zakładu.

2. Typowane zdarzenie musi być takiego rodzaju, aby nie miała na nie wpływu Spółka, ani też uczestnik zakładów.

3. Zakłady „E-TOTO Net” są organizowane i prowadzone przez Spółkę.

4. Zakłady „E-TOTO Net” przyjmowane są przez sieć Internet za pośrednictwem Strony Internetowej zgodnie z zezwoleniem Ministra Finansów.

5. Zakłady „E-TOTO Net” zawierane są na zdarzenia będące w ofercie zakładów organizowanych przez Spółkę i opublikowane na Stronie Internetowej.

 

Procedura rejestracji

 

§ 3

 

1. W Zakładach „E-TOTO Net” może brać udział wyłącznie, osoba, która:

a) ukończyła 18 lat oraz wobec której nie został orzeczony zakaz uczestnictwa w grach hazardowych,

b) na zasadach wskazanych w Regulaminie dokonała prawidłowo rejestracji na Stronie Internetowej lub w Punkcie prowadzonym przez Spółkę na podstawie odrębnego zezwolenia Ministra Finansów.

2. W celu skorzystania z usług Spółki wymagana jest rejestracja i otwarcie konta IKK na Stronie Internetowej lub w Punkcie.

3. W celu dokonania rejestracji Spółka każdorazowo żąda:

a) okazania ważnego dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu), na podstawie którego można zweryfikować tożsamość oraz ukończenie przez uczestnika 18 roku życia. Na Stronie Internetowej okazanie następuje poprzez przesłanie przez potencjalnego uczestnika fotokopii ważnego dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu) za pośrednictwem formularza rejestracyjnego. W Punkcie okazanie następuje przez udostępnienie osobie upoważnionej w Punkcie do przyjmowania zakładów wzajemnych dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu) w celu weryfikacji przez taką osobę tożsamości oraz ukończenia 18 roku życie przez uczestnika zakładów,

b) podania numeru Rachunku Bankowego,

c) wypełnienia formularza rejestracyjnego zawierającego: (i) dane rejestracyjne (login, hasło, adres email), (ii) dane personalne (imię, nazwisko, adres zamieszkania z kodem pocztowym, numer PESEL, numer dokumentu tożsamości, obywatelstwo, datę urodzenia),

d) złożenie przez uczestnika oświadczenia, że:

- wpisane dane są prawidłowe, aktualne i zgodne z prawdą,

- udział uczestnika w zakładach organizowanych przez Spółkę nie narusza obowiązujących przepisów,

- środki wpłacane przez uczestnika na IKK nie pochodzą z nielegalnych źródeł oraz że nie będą wykorzystywane w celach sprzecznych z prawem,

- akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu,

- wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 – t.j.)

4. Zakończenie procesu rejestracji:

a) Spółka dokonuje weryfikacji przekazanych danych w szczególności poprzez sprawdzenie tożsamości uczestnika oraz ukończenia przez niego 18 roku życia,

b) w przypadku pozytywnej weryfikacji następuje utworzenie dla uczestnika konta IKK, o czym uczestnik zostaje poinformowany za pomocą poczty elektronicznej,

c) w przypadku weryfikacji negatywnej, w szczególności poprzez przekazanie danych uniemożlwiających weryfikację tożsamości lub ukończenia przez uczestnika 18 roku życia albo posiadania przez uczestnika konta IKK, uczestnik zostaje poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej o braku możliwości utworzenia konta IKK.

5. Uczestnik Zakładów „E-TOTO Net” może:

a) posiadać tylko i wyłącznie jedno konto IKK,

b) zmieniać dowolną ilość razy swoje hasło dostępu do IKK,

c) zawierać zakłady tylko i wyłącznie do wysokości posiadanych środków na IKK; wpłaty środków na IKK mogą być dokonywane tylko i wyłącznie za pomocą Rachunku Bankowego,

d) wydać w każdej chwili dyspozycję przelania całości lub części środków zgromadzonych na koncie IKK na Rachunek Bankowy. Dyspozycja przelania całości lub części środków zgromadzonych na koncie IKK na Rachunek Bankowy zostanie zrealizowana w terminie 7 dni roboczych od daty jej zgłoszenia drogą e-mailową na adres: support@etoto.pl.,

e) ustalać wysokość (limit) kwot, za jakie może zawierać zakłady w określonym czasie (np.: limity dzienne, tygodniowe itp.) oraz ustalać limity czasu jakie może spędzić zawierając zakłady za pośrednictwem Strony Internetowej w ciągu jednej sesji,

f) ustalać określony czas zakazu gry dla siebie, wydać w każdej chwili dyspozycję zamknięcia i ostatecznego rozliczenia IKK bez podawania przyczyn, z wyłączeniem przypadku w którym konto zostało już zlikwidowane przez Spółkę na zasadach określonych w Regulaminie. Dyspozycja zamknięcia, rozliczenia konta IKK i przekazania ewentualnych środków z konta IKK na Rachunek Bankowy zostanie zrealizowana w terminie 7 dni roboczych od daty jej zgłoszenia drogą e-mailową na adres: support@etoto.pl.

6. Spółka zastrzega sobie prawo, bez podawania przyczyn, do odmowy otwarcia lub zamknięcia IKK.

7. Ponadto Spółka zastrzega sobie prawo do:

a) zamknięcia i likwidacji konta IKK w przypadku niekorzystania z IKK przez okres 30 miesięcy; przez niekorzystanie z konta rozumie się niezawieranie w tym okresie jakichkolwiek zakładów; w takim przypadku środki zdeponowane na IKK zostaną zwrócone w terminie 7 dni roboczych liczonych od dnia likwidacji konta IKK na wskazany Rachunek Bankowy uczestnika,

b) zamknięcia i likwidacji IKK w przypadku, gdy przez okres 3 miesięcy nie będą zdeponowane na nim środki służące do zawierania zakładów.

8. W Zakładach „E-TOTO Net” nie mogą brać udziału pracownicy Spółki oraz bezpośredni uczestnicy obstawianych zdarzeń.

9. Każdy uczestnik Zakładów „E-TOTO Net” ma prawo i obowiązek zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i ich przestrzegania. Uczestnik, który zawiera zakład, akceptuje warunki i postanowienia Regulaminu. Regulamin jest opublikowany na Stronie Internetowej.

10. Nieznajomość Regulaminu nie powoduje, że zakład staje się nieważny.

11. Przy rozstrzyganiu ewentualnych sporów wynikających z zakładów nie będzie uwzględniana okoliczność, że uczestnik zakładów nie znał postanowień niniejszego Regulaminu.

12. W celu ochrony interesu uczestników Zakładów „E-TOTO Net”, Spółka odmawia przyjęcia zakładu od osoby, która narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

ROZDZIAŁ II

ZAWIERANIE ZAKŁADÓW

Procedura zawierania zakładów

 

§ 4

 

1. Udział uczestnika w Zakładach „E-TOTO Net” jest możliwy po zalogowaniu się na IKK utworzonym na Stronie Internetowej i polega na wytypowaniu wyników zdarzeń znajdujących się w ofercie zakładów i zadysponowaniu odpowiedniej stawki (kwoty) ze środków zgromadzonych na IKK oraz zaakceptowaniu zawarcia zakładu.

2. Po dokonaniu czynności wymienionych w ust. 1, uczestnik Zakładów „E-TOTO Net” otrzymuje potwierdzenie w formie elektronicznego zapisu na jego koncie IKK, stanowiące dowód zawarcia zakładu.

3. Dokonanie czynności, o których mowa w ust. 1 i 2 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki uczestnictwa w Zakładach „E-TOTO Net” określone niniejszym Regulaminem.

4. Uczestnik zakładów „E-TOTO Net" obowiązany jest sprawdzić poprawność swojej dyspozycji przed ostatecznym zatwierdzeniem zakładu.

5. Wybór zakładu po zalogowaniu się na IKK odbywa się poprzez kliknięcie na poszczególne kursy zdarzeń. Każde kliknięcie na kurs, odpowiadający danej opcji typowania zdarzenia, stopniowo tworzy elektroniczne potwierdzenie zawarcia zakładu. Po wybraniu rodzaju zakładu i określeniu stawki na poszczególne zakłady automatycznie obliczana jest potencjalna wygrana. Uczestnik może zapisać utworzony zakład w centralnej bazie danych zakładów klikając przycisk zatwierdzenia zakładu - co stanowi moment zawarcia zakładu. Dla każdego tak zapisanego zakładu - potwierdzenia będzie automatycznie nadawany unikatowy numer identyfikacyjny. Niezatwierdzony zakład - potwierdzenie można w każdym momencie modyfikować.

6. Uczestnik Zakładów „E-TOTO Net” może anulować zawarty zakład w ciągu 15 minut od momentu uzyskania potwierdzenia - o ile nie doszło w międzyczasie do rozpoczęcia obstawianego zdarzenia (uprawnienie to nie przysługuje w przypadku zakładu oferowanego podczas trwania jakiegoś wydarzenia tzw. zakłady LIVE).

7. Na Koncie uczestnika dostępna jest lista zawartych przez niego zakładów. Lista zawiera wszystkie przyjęte i nierozstrzygnięte zakłady, a ponadto przyjęte zakłady, od rozstrzygnięcia których upłynęło mniej, niż 6 miesięcy. Zakład jest zawarty i potwierdzony tylko wówczas, gdy pojawi się na liście zawartych kuponów na IKK. W przypadkach spornych dotyczących czasu zapisania zakładu, decydująca i wiążąca jest informacja w centralnej bazie danych zakładów Spółki.

 

§ 5

 

1. Spółka zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zakładu od dowolnego uczestnika zakładu w dowolnym czasie na dowolne zdarzenie lub wynik zdarzenia. Uczestnikowi, od którego Spółka nie przyjęła zakładu nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze.

2. Jeżeli wstrzymanie przyjmowania Zakładów „E-TOTO Net” zostanie spowodowane siłą wyższą albo awarią urządzeń obsługujących zakłady, zawierający zakłady nie mają prawa do odszkodowania ani do innych roszczeń, o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.

Warunki i zasady szczegółowe zawierania zakładów

 

§ 6

 

1. W Zakładach „E-TOTO Net” można zawierać następujące rodzaje zakładów:

a) zakłady proste,

b) zakłady systemowe.

2. Zawierając zakład prosty uczestnik zakładów obstawia wynik od 1 do 100 wybranych zdarzeń (z uwzględnieniem zapisów § 20 ust. 1, 2 i 3 Regulaminu).

3. Zawierając zakład systemowy uczestnik zakładu obstawia wynik wybranych zdarzeń stanowiących serię zakładów prostych, złożonych z różnych kombinacji co najmniej dwóch zdarzeń biorących udział w zakładzie (z uwzględnieniem zapisów § 20 ust. 1, 2 i 3 Regulaminu).

4. W Zakładach „E-TOTO Net” dla każdego wybranego zdarzenia obstawia się zawsze tylko jeden wynik - bez względu na liczbę wyników możliwych do obstawienia.

5. W Zakładach „E-TOTO Net” na jednym potwierdzeniu zawarcia zakładu nie może być więcej niż 100 pozycji (zdarzeń).

6. Spółka dopuszcza możliwość zawierania zakładów prostych i systemowych na jednym potwierdzeniu zawarcia zakładu, z zachowaniem szczegółowych indywidualnych zasad ich zawierania określonych w niniejszym Regulaminie. W takich przypadkach każdy z takich zakładów, mimo iż znajduje się na jednym wspólnym potwierdzeniu, traktowany jest w świetle niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów jako oddzielne potwierdzenie zawarcia zakładu.

 

ROZDZIAŁ III

STAWKA ZA ZAKŁADY I KURSY USTALANE DLA ZDARZEŃ

Stawka

 

§ 8

 

1. Spółka ma prawo dowolnie ustalać stawki na poszczególne rodzaje zakładów, o których mowa w niniejszym Regulaminie. Wiążącą dla uczestnika zakładu jak i dla Spółki jest stawka wskazana na potwierdzeniu zawarcia zakładu.

2. Opłata za zakład systemowy jest iloczynem zaznaczonej na potwierdzeniu zawarcia zakładu stawki i liczby kombinacji odpowiadających danemu systemowi.

 

Kursy

§ 9

 

1. Kursy dla poszczególnych zdarzeń Spółka podaje na Stronie Internetowej.

2. Kurs zdarzenia ustalany dla danej opcji typowanej przez uczestnika zakładów służy do obliczania wygranej, zgodnie z zasadą określoną w § 11 ust. 1 Regulaminu.

3. W każdym momencie przyjmowania zakładów Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości kursów dowolnego wyniku zdarzenia znajdującego się w ofercie Spółki.

4. Za obowiązujący kurs do obliczania wygranej uważa się kurs aktualny (uzyskany na potwierdzeniu zawarcia zakładu) w momencie zawierania zakładu.

 

ROZDZIAŁ IV

USTALENIA DOTYCZĄCE WYGRANYCH I ICH WYPŁATY

Ustalenia dotyczące wygranych

 

§ 10

 

1. Prawo do wygranej występuje w przypadku poprawnego określenia wyników wszystkich obstawionych zdarzeń i dotrzymaniu odpowiednich postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Wysokość wygranej w przypadku zakładów prostych określana jest jako wynik przemnożenia wpłaconej stawki przez wszystkie kursy prawidłowo wytypowanych wyników obstawionych zdarzeń oraz współczynnik, z tym, że prawo do wygranej powstaje wyłącznie w razie spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

3. W przypadku zakładu systemowego wygrana wypłacana jest wtedy, kiedy przynajmniej jedna z obstawianych kombinacji została wytypowana prawidłowo. Wysokość wygranej w przypadku zakładu systemowego określana jest sumą wygranych przypadających na wszystkie prawidłowo wytypowane kombinacje.

4. Wysokość współczynnika ustala Spółka, o czym uczestnicy zakładów zostaną powiadomieni przed przystąpieniem do ich zawarcia, za wiążącą uważana jest wysokość współczynnika wskazana na potwierdzeniu zawarcia zakładu.

 

§ 11

 

1. Sposób określenia kwoty wygranej w przypadku zakładu prostego:

 

iloczyn kursów (po zaokrągleniu) x stawka x współczynnik = wygrana

 

- Iloczyn kursów powstaje przez przemnożenie poszczególnych kursów i jest zaokrąglany do dwóch miejsc po przecinku; jeśli na trzecim miejscu po przecinku znajduje się cyfra 5 i powyżej, to iloczyn zaokrągla się do góry.

2. Kwoty wygranych z zakładu zaokrągla się do 0,10 zł w dół.

3. W przypadku zakładu systemowego wygraną określa się jako sumę wygranych z trafnie wytypowanych kombinacji prostych, w których wygrane są obliczane zgodnie z zasadami opisanymi w § 11 pkt 1 Regulaminu.

4. W Zakładach „E-TOTO Net” wysokość jednej wygranej nie może być niższa od kwoty wpłaconej stawki za jeden zakład.

5. Kwoty wypłaty wygranych do wysokości 100 zł włącznie z jednego potwierdzenia zawarcia zakładu zaokrągla się do 0,10 zł w dół.

6. Kwoty wypłaty wygranych w wysokości powyżej 100 zł z jednego potwierdzenia zawarcia zakładu zaokrągla się do pełnych złotówek w dół.

 

Zasady wypłat wygranych

 

§ 12

 

1. Po ogłoszeniu oficjalnych wyników i ich opublikowaniu przez Spółkę na Stronie Internetowej wygrana jest automatycznie przypisywana do konta IKK uczestnika. Wygrane wypłaca się uczestnikom Zakładów „E-TOTO Net”, którzy uzyskali prawo do wygranej na podstawie niniejszego Regulaminu.

2. Wygrane uzyskane w Zakładach „E-TOTO Net” są wypłacane za pomocą przelewu bankowego na Rachunek Bankowy uczestnika po zgłoszeniu przez uczestnika za pomocą poczty elektronicznej na adres: support@etoto.pl polecenia dokonania wypłaty wygranej.

3. Całkowity kapitał dobowy przeznaczony przez Spółkę do natychmiastowej wypłaty wygranej wynosi 100.000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy). Spółka wydaje dyspozycje wypłaty w danym dniu według kolejności otrzymania od uczestników zgłoszeń wypłat. Przez dobę rozumie się okres od 12.00 w południe do godziny 11.59 następnego dnia. W przypadku gdy kapitał przeznaczony do natychmiastowej wypłaty na daną dobę nie wystarczy na pokrycie wszystkich otrzymanych w danym dniu zgłoszeń wypłat, Spółka wyda dyspozycję wypłat w terminie do 7 dni roboczych, liczonych od następnego dnia, w którym Spółka otrzymała polecenie wypłaty.

 

§ 13

 

1. Uczestnik ma prawo zgłosić polecenia dokonania wypłaty w terminie 3 miesięcy od daty opublikowania przez Spółkę oficjalnych wyników na Stronie Internetowej.

2. Każdorazowo jeżeli uczestnik przeznaczy na zawarcie nowego zakładu środki (w całości lub części) uzyskane z wygranej (które nie zostały wypłacone) od tej chwili, termin do zgłoszenia polecenia wypłaty wygranej, o którym mowa ust. 1 powyżej, odnośnie tej części wygranej rozpoczyna bieg od nowa.

 

Zaświadczenie o wygranej

 

§ 14

 

1. Na żądanie uczestnika gry przesłane przez uczestnika za pomocą poczty elektronicznej na adres: support@etoto.pl. Spółka jest zobowiązana do wystawienia imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej. Zaświadczenie może zostać wystawione najpóźniej w dniu następującym po dniu, w którym uzyskano wygraną, lub po dniu, w którym nastąpiła wypłata (wydanie) wygranej.

2. Z uwagi na konieczność złożenia na zaświadczeniu podpisu żądającego zaświadczenie, odbiór zaświadczenia o wygranej, według dyspozycji uczestnika, może nastąpić w siedzibie Spółki lub w miejscach zlokalizowanych na terenie Polski, których lista adresowa jest wskazana na Stronie Internetowej.

3. Zaświadczenie jest drukiem ścisłego zarachowania, które musi spełniać wymogi określone w obowiązujących przepisach.

4. Zaświadczenie podlega przepisom o ochronie danych osobowych.

5. Spółka prowadzi ewidencję imiennych zaświadczeń o uzyskanych wygranych, o których mowa w ust. 1 powyżej.

 

§ 15

 

Spółka ma obowiązek prowadzić ewidencję wypłaconych wygranych, których wartość wynosi co najmniej 20.000 zł. Ewidencja ta musi spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach.

 

§ 16

 

Wysokość wygranej bądź wpłaconych stawek stanowi tajemnicę uczestnika Zakładów „E-Toto Net”, do przestrzegania której Spółka jest zobowiązana.

 

§17

 

Informację o wysokości wygranej lub wpłaconych stawkach, Spółka ujawni wyłącznie na żądanie osób i podmiotów uprawnionych do ich uzyskania zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności wskazanych w art. 20 ust. 8 Ustawy.

 

ROZDZIAŁ V

OFICJALNY WYNIK

 

§18

 

1. Wynik zdarzenia objętego programem zakładów jest uznany przez Spółkę za oficjalny, gdy został uzyskany z oficjalnych źródeł i opublikowany na Stronie Internetowej.

2. Dla wszystkich obstawianych zdarzeń za oficjalny wynik uważa się rezultat zdarzenia uzyskany zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej dziedzinie współzawodnictwa np. dla zakładów dotyczących zdarzeń rozgrywanych w regulaminowym czasie gry tj. mecz piłki nożnej, za oficjalny uznaje się wynik uzyskany po upływie regulaminowo określonego czasu gry. Dopuszcza się odstępstwa od powyższej zasady, ale muszą one być podane przez Spółkę w ofercie zakładów (np. zakład polegający na wytypowaniu, ile bramek zostanie strzelonych podczas pierwszej połowy meczu piłkarskiego lub np. wytypowaniu, kto wygra pierwszego seta w meczu tenisowym).

3. W przypadku zakładów obejmujących zdarzenia przerwane lub nie odbyte w terminie Spółka unieważnia takie zakłady i zwraca uczestnikom stawki za unieważnione zakłady, z zastrzeżeniem ust. 4-8 poniżej.

4. Zakłady obejmujące wszystkie zdarzenia przerwane lub nie odbyte w terminie, a które odbyły się lub zostały dokończone w ciągu 2 dni kalendarzowych od pierwotnie zaplanowanej daty zdarzenia uważa się za ważne przyjmując dla rozstrzygnięcia zakładów uzyskany w nich wynik, z tym że zasady opisanej w niniejszym ustępie nie stosuje się do przypadków opisanych w ust. 5-8 poniżej.

5. Zakłady obejmujące zdarzenia na rozgrywki zawodowej ligi baseballowej MLB, które nie odbyły się, bądź zostały przerwane i nie zostały dokończone w pierwotnie zaplanowanym terminie unieważnia się i następuje zwrot stawki bez względu czy odbyły się w ciągu 2 dni kalendarzowych od pierwotnie zaplanowanej daty zdarzenia. Za rozstrzygającą uważa się strefę czasową, gdzie zdarzenie miało miejsce.

6. Zakłady obejmujące zdarzenia, których przedmiotem są rozgrywki tenisowe, a które zostały przerwane lub które nie odbyły się w terminie, uważa się za ważne, gdy powyższe zdarzenia odbyły się jednak lub zostały dokończone w ramach tego samego turnieju. W tym ostatnim przypadku, dla rozstrzygnięcia zakładów przyjmuje się uzyskany w nich wynik. Natomiast w przypadku przerwania meczu rozgrywek tenisa np. w skutek kontuzji jednego z zawodników i tym samym braku możliwości dokończenia takiego meczu (tzw. krecz) zakłady obejmujące takie zdarzenie zostają unieważnione.

7. Dla wszystkich obstawianych zdarzeń, które się rozpoczęły i nie zostały dokończone, a mimo to został ogłoszony przez organizatora ich ważny wynik w ciągu dwóch dni kalendarzowych od pierwotnie zaplanowanej daty zdarzenia, Spółka uzna ten wynik za oficjalny dla rozstrzygnięcia zakładu (poza przypadkami ogłoszenia walkoweru).

8. Zakłady obejmujące zdarzenia, których przedmiotem są skoki narciarskie unieważnia się i następuje zwrot stawki w przypadku, gdy organizator zdarzenia zmienił miejsce odbywania zawodów.

9. W przypadku zdarzenia, gdzie dwóch lub więcej startujących zajmie to samo miejsce obstawione w zakładach – dla rozstrzygnięcia zakładów jako wynik oficjalny przyjmuje się, że każdy z tych startujących zajął dane miejsce (np. jeżeli zawodnicy „A” i „B” zajęli to samo pierwsze miejsce, to zwycięzcą jest zarówno zawodnik „A” jak i „B”), chyba że Spółka określiła inne zasady rozstrzygnięcia zakładu i podała je do wiadomości uczestników zakładów przed rozpoczęciem przyjmowania zakładów.

10. Dla zdarzeń, w których nastąpiła zmiana rangi zdarzenia (np. mecz pucharowy lub ligowy został zmieniony na towarzyski) – dla rozstrzygnięcia zakładów jako oficjalny wynik Spółka uznaje rezultat uzyskany w zdarzeniu o zmienionej randze.

11. W przypadku zdarzenia, dla którego Spółka w programie zakładów poda wynik z handicapem, za oficjalny uznaje się rzeczywisty wynik zdarzenia skorygowany o wielkość handicapu. Handicap polega na przyznaniu jednemu uczestnikowi lub zespołowi występujących w ramach oferowanego zdarzenia lepszej pozycji wyjściowej w chwili rozpoczęcia zdarzenia – w formie dodatkowych punktów, ilości goli, czasu itp. (przykład: jeżeli zdarzeniem jest mecz piłkarski, w którym jako handicap Spółka przyznaje drużynie gości przed jego rozpoczęciem rezultat 0 : 1 a mecz zakończy się rezultatem 2 : 1 dla drużyny gospodarzy, to za wynik oficjalny zostanie uznany rezultat nierozstrzygnięty 2 : 2 tj. remis).

12. Na oficjalny wynik ustalony z zasadami zawartymi w ust. 1 – 11 nie mają wpływu późniejsze rozstrzygnięcia (np. protesty, kontrole dopingowe, walkowery itp.).

13. Nie ustala się oficjalnego wyniku zdarzenia, jeśli odbyło się ono przed terminem podanym w programie zakładów, a wszystkie zakłady na to zdarzenie były przyjmowane po jego rozpoczęciu.

14. Oficjalny wynik zdarzenia ustalony zgodnie z zasadami zawartymi w ust. 1 - 12 niniejszego paragrafu Spółka obowiązana jest opublikować na Stronie Internetowej w następnym dniu po zakończeniu zdarzenia, nie później jednak niż w ciągu następnych 3 dni roboczych.

15. W przypadku, gdy ogłoszony przez Spółkę oficjalny wynik zdarzenia okaże się błędny to od momentu stwierdzenia błędu przez Spółkę jako oficjalny uznany będzie faktyczny (rzeczywisty) wynik zdarzenia.

 

ROZDZIAŁ VI

UNIEWAŻNIENIA ZAKŁADÓW, ZWROTY STAWEK

 

§ 19

 

1. Spółka ma prawo do unieważnienia zakładu prostego, w którym uczestnik zakładów wytypował wynik jednego zdarzenia, a uczestnik ma prawo do zwrotu stawki za unieważniony zakład w przypadkach, gdy:

a) zakład został zawarty po rozpoczęciu obstawianego zdarzenia z pominięciem zakładów określonych w § 21,

b) nastąpiła zmiana miejsca zdarzenia tj. boiska (kortu, parkietu itp.) gospodarzy na boisko gości;

c) obstawiony został zakład na zwycięstwo, ewentualnie lokatę indywidualnego zawodnika lub zespołu, a wytypowany zawodnik lub zespół nie wzięli udziału w zawodach, bez względu na przyczyny (np. kontuzje, niestawienie się w ustalonym terminie, dyskwalifikacje itd.),

d) zdarzenie zostało nieprawidłowo określone przez Spółkę w ofercie zakładów,

e) nie ma możliwości ustalenia oficjalnego wyniku zdarzenia zgodnie z zasadami określonymi w § 18 ust. 1 - 12 lub zachodzi okoliczność określona w § 18 ust. 13,

f) zostały zawarte zakłady na zdarzenia wzajemnie się wspierające, o których mowa w § 20 ust. 3,

g) Spółka określiła dodatkowe warunki, będące podstawą do unieważnienia zakładu i podała je do wiadomości uczestnikom zakładów przed rozpoczęciem przyjmowania zakładów.

2. Jeżeli w zakładach prostych, w których uczestnik zakładów wytypował więcej niż jedno zdarzenie i systemowych znajdują się zdarzenia określone w ust. 1, to kursy tych zdarzeń przyjmują wartość 1,0, a zakłady te nie podlegają zwrotowi stawek. Zwroty stawek w tych zakładach następują w przypadku, gdy dla wszystkich zdarzeń objętych tymi zakładami zachodzą warunki określone w ust. 1, z tym, że jeśli wygrana z zakładu prostego wyliczona zgodnie z powyższą zasadą jest mniejsza niż kwota wpłaconej stawki, to cały zakład jest unieważniony i następuje zwrot stawki.

3. Jeżeli w trakcie zawodów zostaną zmienione przez sędziów lub organizatorów zawodów ich zasady, wynik zawodów zostaje uznany za ważny (np. skrócenie czasu trwania konkursu skoków o serię skoków), a stawki nie są zwracane

4. Do czasu rozpoczęcia się zdarzenia, Spółka ma prawo do unieważnienia przyjętego zakładu lub zakładów na dowolne zdarzenia w przypadku zaistnienia okoliczności wskazujących na konieczność zastosowania przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, w szczególności gdy okoliczności wskazują, że środki finansowe na transakcję pochodzą z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, bez względu na wartość transakcji. W takim przypadku następuje zwrot wpłaconych na takie zdarzenia stawek.

5. Zwrot stawek następuje w terminie 7 dni roboczych, licząc od dnia następnego, po dniu powstania zdarzenia uzasadniającego obowiązek zwrotu. Zwrot stawki powoduje automatyczne przypisanie kwoty wpłaconej za zwrócony zakład do konta IKK uczestnika. Uczestnik może dysponować tak przypisaną do jego konta IKK kwotą na zasadach wskazanych w Regulaminie mających zastosowania do środków zgromadzonych na koncie IKK, w tym wypłat dokonywanych z konta IKK.

 

ROZDZIAŁ VII

ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE ZAKŁADÓW

Zastrzeżenia

 

§ 20

 

1. Spółka ma prawo :

a) wstrzymać przyjmowanie zakładów na dowolne zdarzenie lub dowolny wynik zdarzenia,

b) ograniczyć wysokość stawki za zakład dla określonych zdarzeń lub kombinacji zdarzeń,

c) ograniczyć ilość zdarzeń w zakładzie prostym,

d) wskazać zdarzenia, które mogą występować w określonej ilości (np. w minimum 3) w zakładzie,

e) wskazać przedziały kursów wyników zdarzeń, które mogą występować w określonej ilości w zakładzie (np. kursy mniejsze od 1,10 nie mogą być obstawione w zakładzie prostym, w którym uczestnik zakładów wytypował wynik jednego zdarzenia).

2. Ograniczenia zawarte w ust. 1 będą podawane w ofercie zakładów lub publikowane w formie specjalnych komunikatów na Stronie Internetowej przed rozpoczęciem przyjmowania zakładów. Wprowadzenie przez Spółkę powyższych ograniczeń nie daje uczestnikom prawa do występowania z jakimikolwiek roszczeniami odszkodowawczymi wobec Spółki.

3. Za jednorazowym potwierdzeniem nie można zawierać zakładów na zdarzenia, które się wzajemnie wspierają, np.: zakład na zwycięstwo i awans tej samej drużyny.

4. Uznaje się za ważne zakłady, w których wystąpią drobne błędy w oznaczeniu zakładu, nazwie zespołu lub nazwisku, imieniu zawodnika, pod warunkiem, że pomimo popełnionego błędu można stwierdzić ponad wszelką wątpliwość, której drużyny czy zawodnika dotyczy ten zakład.

5. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i poprawek w ofercie zakładów (np. poprawienie błędu w nazwie drużyny lub w datach podanych w ofercie) przed rozpoczęciem przyjmowania zakładów.

 

Zakłady LIVE

 

§ 21

 

1. Spółka dopuszcza możliwość przyjmowania zakładów LIVE, które stanowią specjalny typ Zakładów „E-TOTO Net” polegający na typowaniu zdarzeń z dostępnej oferty na trwające aktualnie wydarzenia. Do Zakładów „E-TOTO Net” typu LIVE będą w pełni miały zastosowanie postanowienia niniejszego Regulaminu.

2. Zakłady LIVE posiadającą specjalne oznaczenie "LIVE". Kursy na opcje typowania tych zdarzeń są aktualizowane na bieżąco na Stronie Internetowej.

3. Oferty zakładów LIVE udostępniane są do wiadomości uczestników zakładów przed rozpoczęciem przyjmowania zakładów na Stronie Internetowej.

 

ROZDZIAŁ VIII

REKLAMACJE I PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

Reklamacje

 

§ 22

 

1. Wszelkie reklamacje z tytułu uczestnictwa w zakładach wzajemnych zgłasza się w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty ogłoszenia oficjalnego wyniku zdarzenia objętego Zakładami „E-TOTO Net” w siedzibie Spółki lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: support@etoto.pl. Podstawą złożenia reklamacji jest posiadanie potwierdzenia przyjęcia zakładu w formie elektronicznego zapisu na koncie IKK. W razie przesłania reklamacji za pośrednictwem poczty, o zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.

2. Reklamacje złożone po upływie terminu określonego w ust. 1 nie będą rozpatrywane.

 

§ 23

 

Spółka jest zobowiązana rozpatrzyć reklamację nie później niż w ciągu 21 dni od dnia wpływu reklamacji do Spółki i w tym terminie wypłacić wygraną albo powiadomić o przyczynach nieuwzględnienia reklamacji. Decyzje Spółki w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.

 

Przedawnienie roszczeń

 

§ 24

 

Roszczenia związane z udziałem w zakładach przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności.

 

§ 25

 

Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

 

§ 26

 

Zażalenia dotyczące funkcjonowania Strony Internetowej są przyjmowane w siedzibie Spółki lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: support@etoto.pl.

 

ROZDZIAŁ IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 27

 

Ewentualne spory między uczestnikami Zakładów „E-TOTO Net”, a Spółką będą rozpatrywane w trybie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 28

 

Spółka jest zobowiązana zapewnić uczestnikom zakładów wzajemnych możliwość zapoznania się z treścią regulaminu Zakładów „E-TOTO Net” poprzez publikację na Stronie Internetowej .

 

§ 29

 

Spółka pobiera podatek dochodowy od wygranej na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.), jeśli wygrana za jeden zakład prosty przekracza kwotę wolną od podatku wskazaną w tej ustawie.

 

§ 30

 

Spółka jest uprawniona i zobowiązana do wykonywania przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1505 z późn. zm.).

 

§ 31

 

Zmiany w regulaminie mogą nastąpić w trybie i na zasadach określonych w art. 60 Ustawy.

 

§ 32

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Ministra Finansów.

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.) - zatwierdzam powyższy Regulamin Zakładów Bukmacherskich „E-TOTO Net”.

 

MINISTER FINANSÓW

Warszawa, dnia 28.11.2014 r.

 

 

REGULAMIN ZAKŁADÓW BUKMACHERSKICH „E-TOTO”
 
Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.) ustala się co następuje:
 
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
§ 1.
 
1. Zakładem bukmacherskim w rozumieniu niniejszego Regulaminu, zwanym dalej zakładem „E-Toto”, jest zakład wzajemny o wygrane pieniężne, polegający na odgadywaniu zaistnienia różnych zdarzeń będących w ofercie E-TOTO ZAKŁADY BUKMACHERSKIE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w którym uczestnik zakładów wpłaca stawkę, a wysokość wygranej zależy od umówionego pomiędzy przyjmującym zakład a wpłacającym stawkę, stosunku wpłaty do wygranej.
2. Wynik zdarzenia, który określa wygraną (sportowego współzawodnictwa ludzi lub zwierząt, zdarzeń społeczno - politycznych lub innego rodzaju zdarzeń) nie może być znany przed przyjęciem zakładu.
3. Typowane zdarzenie musi być takiego rodzaju, aby nie miała na nie wpływu E-TOTO ZAKŁADY BUKMACHERSKIE Sp. z o. o. ani też uczestnik zakładów.
 
§ 2.
 
1. Zakłady „E-Toto” są organizowane i prowadzone przez E-TOTO ZAKŁADY BUKMACHERSKIE Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wita Stwosza 49, zwaną dalej „Spółką".
2. Zakłady „E-Toto” przyjmowane są w punktach przyjmowania zakładów Spółki zgodnie z zezwoleniem Ministra Finansów.
3. Zakłady „E-Toto zawierane są na zdarzenia będące w ofercie zakładów organizowanych przez Spółkę.
 
§ 3.
 
1.Wstęp do punktów przyjmowania zakładów wzajemnych, rozumianych jako wydzielone miejsce, w którym przyjmowane są zakłady wzajemne, dozwolony jest dla osób, które ukończyły 18 lat oraz wobec których nie został orzeczony zakaz wstępu do ośrodka gier i uczestnictwa w grach hazardowych.
2. W zakładach może brać udział wyłącznie, osoba, która ukończyła 18 lat.
3. W przypadku wątpliwości, czy osoba chcąca zawrzeć zakład ukończyła 18 lat, przyjmujący zakład ma prawo zażądać okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość i wiek tej osoby.
4. W zakładach „E-Toto” nie mogą brać udziału pracownicy Spółki oraz bezpośredni uczestnicy obstawianych zdarzeń.
5. Każdy uczestnik zakładów „E-Toto” ma prawo i obowiązek zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i ich przestrzegania. Uczestnik, który zawiera zakład, tym samym akceptuje warunki i postanowienia Regulaminu.
6. Nieznajomość Regulaminu nie powoduje, że zakład staje się nieważny.
7. Przy rozstrzyganiu ewentualnych sporów wynikających z zakładów nie będzie uwzględniana okoliczność, że uczestnik zakładów nie znał postanowień niniejszego Regulaminu.
8. W celu ochrony interesu uczestników zakładów „E-Toto”, Spółka może odmówić wstępu albo usunąć z punktu przyjmowania zakładów osobę, która nie respektuje postanowień niniejszego Regulaminu lub stosuje techniki gry mogące wpłynąć na przypadkowość wyniku zdarzenia, jak również osoby nietrzeźwe i zakłócające spokój.
 
§ 4.
 
1. Udział uczestnika w zakładach „E-Toto” polega na wpłaceniu odpowiedniej stawki i wytypowaniu wyników zdarzeń znajdujących się w ofercie zakładów.
2. Po dokonaniu czynności wymienionych w ust. 1, uczestnik zakładów „E-Toto” otrzymuje potwierdzenie, stanowiące dowód zawarcia zakładu.
3. Dokonanie czynności, o których mowa w ust. 1 i 2 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki uczestnictwa w zakładach „E-Toto” określone niniejszym Regulaminem.
4. Uczestnik zakładów „E-Toto” obowiązany jest, pod rygorem utraty prawa do wygranej, sprawdzić przy odbiorze potwierdzenia czy:
a. zostało sporządzone zgodnie z jego dyspozycją.
b. posiada czytelne wszystkie zapisy słowne i liczbowe.
5. Przyjmujący zakłady nie ma obowiązku sprawdzania zgodności zapisów na potwierdzeniu z dyspozycją grającego.
6. Uczestnik zakładów może anulować zawarty zakład w ciągu 15 minut od momentu uzyskania potwierdzenia - o ile nie doszło w międzyczasie do rozpoczęcia obstawianego zdarzenia lub zamknięcia bądź zablokowania sprzedaży (uprawnienie to nie przysługuje w przypadku zakładu oferowanego podczas trwania jakiegoś wydarzenia tzw. zakłady LIVE). 
 
§ 5. 
 
1. Spółka zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zakładu od dowolnego uczestnika zakładu w dowolnym czasie na dowolne zdarzenie lub wynik zdarzenia. Uczestnikowi, od którego Spółka nie przyjęła zakładu nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze.
2. Jeżeli wstrzymanie przyjmowania lub anulowania zakładów „E-Toto” zostanie spowodowane siłą wyższą albo awarią urządzeń obsługujących zakłady, zawierający zakłady nie mają prawa do odszkodowania ani do innych roszczeń, o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.
 
ROZDZIAŁ II
ZAWIERANIE ZAKŁADÓW
 
§ 6.
 
1. W zakładach „E-Toto” można zawierać następujące rodzaje zakładów:
a) zakłady proste,
b) zakłady systemowe.
2. Zawierając zakład prosty uczestnik zakładów obstawia wynik od 1 do 100 wybranych zdarzeń (z uwzględnieniem zapisów § 20 ust. 1, 2 i 3).
3. Zawierając zakład systemowy uczestnik zakładu obstawia wynik wybranych zdarzeń stanowiących serię zakładów prostych, złożonych z różnych kombinacji co najmniej dwóch zdarzeń biorących udział w zakładzie (z uwzględnieniem zapisów § 20 ust. 1, 2 i 3).
4. W zakładach „E-Toto” dla każdego wybranego zdarzenia obstawia się zawsze tylko jeden wynik - bez względu na liczbę wyników możliwych do obstawienia.
5. W zakładach „E-Toto” na jednym potwierdzeniu zawarcia zakładu nie może być więcej niż 100 pozycji (zdarzeń).
6. Spółka dopuszcza możliwość zawierania zakładów prostych i systemowych na jednym potwierdzeniu zawarcia zakładu, z zachowaniem szczegółowych indywidualnych zasad ich zawierania określonych w niniejszym Regulaminie. W takich przypadkach każdy z takich zakładów, mimo iż znajduje się na jednym wspólnym potwierdzeniu, traktowany jest w świetle niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów jako oddzielne potwierdzenie zawarcia zakładu .
 
§ 7.
 
W zakładach „E-Toto” dla każdego zdarzenia może występować wiele możliwych opcji wyniku, które uwidocznione są w ofercie zdarzeń oraz oznaczeniach je opisujących (stanowiących integralną część oferty), obowiązujących dla rozstrzygnięcia zakładów.  
 
ROZDZIAŁ III
STAWKA ZA ZAKŁADY I KURSY USTALANE DLA ZDARZEŃ
 
§ 8. 
 
1. Spółka ma prawo dowolnie ustalać stawki na poszczególne rodzaje zakładów, o których mowa w niniejszym Regulaminie. Wiążącą dla Uczestnika zakładu jak i dla Spółki jest stawka wskazana na potwierdzeniu zawarcia zakładu.
2. Opłata za zakład systemowy jest iloczynem zaznaczonej na potwierdzeniu zawarcia zakładu stawki i liczby kombinacji odpowiadających danemu systemowi. 
 
§ 9.
 
1. Kursy dla poszczególnych zdarzeń Spółka podaje w punktach przyjmowania zakładów.
2. Kurs zdarzenia ustalany dla danej opcji typowanej przez uczestnika zakładów służy do obliczania wygranej, zgodnie z zasadą określoną w § 11 ust. 1.
3. W każdym momencie przyjmowania zakładów Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości kursów dowolnego wyniku zdarzenia znajdującego się w ofercie Spółki.
4. Za obowiązujący kurs do obliczania wygranej uważa się kurs aktualny (uzyskany na potwierdzeniu zawarcia zakładu) w momencie zawierania zakładu.
 
ROZDZIAŁ IV
USTALENIA DOTYCZĄCE WYGRANYCH I ICH WYPŁATY
 
 § 10.
 
1. Prawo do wygranej występuje w przypadku poprawnego określenia wyników wszystkich obstawionych zdarzeń i dotrzymaniu odpowiednich postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Wysokość wygranej w przypadku zakładów prostych określana jest jako wynik przemnożenia wpłaconej stawki przez wszystkie kursy prawidłowo wytypowanych wyników obstawionych zdarzeń oraz współczynnik, z tym, że prawo do wygranej powstaje wyłącznie w razie spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
3. W przypadku zakładu systemowego wygrana wypłacana jest wtedy, kiedy przynajmniej jedna z obstawianych kombinacji została wytypowana prawidłowo. Wysokość wygranej w przypadku zakładu systemowego określana jest sumą wygranych przypadających na wszystkie prawidłowo wytypowane kombinacje.
4. Wysokość współczynnika ustala Spółka, o czym uczestnicy zakładów zostaną powiadomieni przed przystąpieniem do ich zawarcia, za wiążącą uważana jest wysokość współczynnika wskazana na potwierdzeniu zawarcia zakładu.
 
§ 11.
 
1. Sposób określenia kwoty wygranej w przypadku zakładu prostego:
 
Iloczyn kursów (po zaokrągleniu) x stawka x współczynnik = wygrana
 
- Iloczyn kursów powstaje przez przemnożenie poszczególnych kursów i jest zaokrąglany do dwóch miejsc po przecinku; jeśli na trzecim miejscu po przecinku znajduje się cyfra 5 i powyżej, to iloczyn zaokrągla się do góry.
2. Kwoty wygranych z zakładu zaokrągla się do 0,10 zł w dół.
3. W przypadku zakładu systemowego wygraną określa się jako sumę wygranych z trafnie wytypowanych kombinacji prostych, w których wygrane są obliczane zgodnie z zasadami opisanymi w § 11 pkt 1.
4. W zakładach „E-Toto” wysokość jednej wygranej nie może być niższa od kwoty wpłaconej stawki za jeden zakład. 
5. Kwoty wypłaty wygranych do wysokości 100 zł włącznie z jednego potwierdzenia zawarcia zakładu zaokrągla się do 0,10 zł w dół. 
6. Kwoty wypłaty wygranych w wysokości powyżej 100 zł z jednego potwierdzenia zawarcia zakładu zaokrągla się do pełnych złotówek w dół.
 
§ 12.
 
1. Wygrane wypłaca się okazicielom potwierdzenia przyjęcia zakładu.
2. Wypłata wygranej może nastąpić również na rzecz innej osoby niż okaziciel, jeśli przedstawi ona pełnomocnictwo z podpisem notarialnie poświadczonym udzielone przez taką osobę i w sposób w tym pełnomocnictwie określony. Pełnomocnictwo może obejmować również upoważnienie do odbioru zaświadczenia o uzyskanej wygranej.
3. Wygrane uzyskane w zakładach „E-Toto” są wypłacane po ogłoszeniu przez Spółkę oficjalnego wyniku zdarzenia w następujących terminach i miejscach:
a) wygrane do kwoty 500,00 złotych włącznie (za jednorazowe zawarcie zakładu) - we wszystkich punktach przyjmowania zakładów – nie wcześniej niż po upływie 30 minut od momentu ogłoszenia oficjalnego wyniku zdarzenia, występującego na potwierdzeniu zawarcia zakładu jako ostatnie pod względem terminu jego rozstrzygnięcia,
b) dla kwot wyższych niż 500,00 złotych (za jednorazowe zawarcie zakładu) - w punktach wskazanych przez Spółkę lub w siedzibie Spółki -  w terminie czternastu dni od zgłoszenia wygranej przez uczestnika zakładów,
z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.
4. Uczestnik, dokonujący zgłoszenia wygranej w trybie opisanym w ust. 3 powyżej, może uzgodnić ze Spółką termin odbioru całej kwoty wygranej lub dokonać w chwili zgłoszenia – jeżeli w punkcie znajdują się wystarczające środki - wypłaty części wygranej, z tym że w kwocie nie niższej niż określona przez Spółkę. Wypłaty części wygranej Spółka dokonuje za zwrotem kuponu, jednocześnie wydając uczestnikowi dokument, w którym potwierdza prawo do wygranej, wskazuje część wygranej już wypłaconą oraz część pozostającą do wypłaty. Z powyższym dokumentem uczestnik może zgłosić się po wypłatę pozostałej części wygranej:
a)  w punkcie i w terminie uzgodnionym ze Spółką lub
b)  w dowolnym punkcie przyjmowania zakładów, z tym że w takim wypadku Spółka nie gwarantuje natychmiastowej wypłaty całości pozostałej wygranej - uczestnik może wówczas uzgodnić termin wypłaty lub dokonać kolejnej wypłaty częściowej na zasadach opisanych w niniejszym ustępie.
5. Wygrane pieniężne oraz zwracane stawki wypłaca się za zwrotem potwierdzenia zawarcia zakładu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 powyżej. Brak potwierdzenia lub jego zniszczenie uniemożliwiające identyfikację, powoduje utratę prawa do wygranej oraz utratę wszelkich roszczeń wobec Spółki dotyczących wygranej objętej tym potwierdzeniem.
6. Nie dokonuje się wypłaty wygranej na podstawie potwierdzenia zawarcia zakładu, którego autentyczności nie można stwierdzić.
7. Do dokumentów potwierdzających prawo do wypłaty części wygranej, o których mowa w ust. 4 powyżej, stosuje się odpowiednio przepisy dot. potwierdzenia zawarcia zakładu.
8. Uczestnik zakładu, który żąda wypłaty wygranej obowiązany jest na uzasadnione wezwanie przyjmującego zakłady okazać swój dowód tożsamości. W przypadku, gdy uczestnik zakładów nie okaże na wezwanie swojego dokumentu tożsamości, Spółka ma prawo wstrzymać wypłatę aż do chwili spełnienia tego warunku, przy czym okres wstrzymania wypłaty wygranej nie powinien przekraczać 30 dni.
9. Uczestnik zakładów może odebrać wygraną w okresie 60 dni od dnia ogłoszenia oficjalnego wyniku ostatniego, pod względem terminu rozstrzygnięcia, zdarzenia objętego zakładem, przy czym dla wygranych powyżej kwoty 500,00 zł uczestnik ma obowiązek zgłoszenia wygranej nie później niż 14 dni przed upływem terminu do odebrania wygranej. Po upływie tego terminu, tj. 60 dni od dnia ogłoszenia oficjalnego wyniku, uczestnik zakładów traci prawo do wygranej.
10. Niepodjęte wygrane oraz niepodjęte zwroty stawek stanowią dochód Spółki.
 
§ 13.
 
1. Wypłata wygranych lub zwrot stawek przypadających uczestnikom zakładów, co do których Spółka powzięła wiadomość, że popełnili przestępstwo lub wykroczenie skarbowe przeciwko organizacji gier hazardowych, przestępstwo z art. 286 lub 287 kk na szkodę Spółki lub naruszyli niniejszy Regulamin, może zostać wstrzymana na okres nieprzekraczający 30 dni. Na ten sam okres Spółka może również wstrzymać wypłatę wygranej, jeżeli zachodzą wątpliwości co do uprawnień okaziciela do rozporządzania potwierdzeniem zawarcia zakładu lub też kompletności i czytelności zapisów na potwierdzeniu. 
2. W przypadku nieuzasadnionego wstrzymania wygranej, Spółka jest zobowiązana wypłacić wraz z wygraną odsetki w ustawowej wysokości za okres wstrzymania wygranej.
 
§ 14.
 
1. Spółka na żądanie uczestnika zakładów, złożone w chwili wypłaty wygranej, jest zobowiązana do wydania mu imiennego zaświadczenia o uzyskaniu tej wygranej.
2. Zaświadczenie wydaje się w siedzibie Spółki lub w punktach przyjmowania zakładów wskazanych przez Spółkę, najpóźniej następnego dnia po dniu, w którym dokonano wypłaty wygranej.
3. Zaświadczenie jest drukiem ścisłego zarachowania, które musi spełniać wymogi określone w obowiązujących przepisach.
4. Zaświadczenie podlega przepisom o ochronie danych osobowych.
5. Spółka prowadzi ewidencję imiennych zaświadczeń o uzyskanych wygranych, o których mowa w ust. 1 powyżej.
6. Uczestnik może żądać od Spółki wydania potwierdzenia - wydruku z systemu komputerowego, na którym wskazana jest wysokość wypłaconej wygranej oraz data wypłaty. Wydruk ten nie zawiera danych osobowych uczestnika i nie stanowi zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1.
7. Po odejściu od kasy zastrzeżenia dotyczące wypłaconych kwot z tytułu wygranych w zakładach „E-Toto” nie będą uwzględniane.
 
§ 15.
 
1. Spółka ma obowiązek prowadzić ewidencję wypłaconych wygranych, których wartość wynosi co najmniej 20.000 zł. Ewidencja ta musi spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach.
2. W przypadku gdy osoba zgłaszająca wygraną, której wartość wynosi co najmniej 20.000 zł odmówi podania swoich danych, o których mowa w art. 20 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540 z późn. zm.), Spółka może odmówić wypłaty wygranej.
 
§ 16.
 
1. Wysokość wygranej bądź wpłaconych stawek stanowi tajemnicę uczestnika zakładów „E-Toto”, do przestrzegania której Spółka jest zobowiązana.
2. Informację o wysokości wygranej lub wpłaconych stawkach, Spółka ujawni wyłącznie na żądanie osób i podmiotów uprawnionych do ich uzyskania zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności wskazanych w art. 20 ust. 8 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
3. W przypadkach określonych w przepisach odrębnych, w szczególności w przepisach ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1505 z późn. zm.), Spółka odmawia przyjęcia stawki lub wypłaty wygranej, jeżeli uczestnik nie poda wymaganych danych osobowych.
 
§ 17.
 
Spółka po rozstrzygnięciu zakładu i dokonaniu wypłaty wygranej ma prawo dochodzić od uczestników zakładów zwrotu wypłaconych im wygranych wówczas, gdy upoważniony do tego organ stwierdzi, że typowane zakłady były manipulowane, fałszowane, uczestnicy zakładów mieli bezpośredni wpływ na jego wynik lub wynik był im znany przed przyjęciem zakładu.
 
ROZDZIAŁ V
OFICJALNY WYNIK
 
§ 18.
 
1. Wynik zdarzenia objętego programem zakładów jest uznany przez Spółkę za oficjalny, gdy został uzyskany z oficjalnych lub innych wiarygodnych źródeł i ogłoszony w punktach przyjmowania zakładów.
2. Dla wszystkich obstawianych zdarzeń za oficjalny wynik uważa się rezultat zdarzenia uzyskany zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej dziedzinie współzawodnictwa np. dla zakładów dotyczących zdarzeń rozgrywanych w regulaminowym czasie gry tj. mecz piłki nożnej, za oficjalny uznaje się wynik uzyskany po upływie regulaminowo określonego czasu gry. Dopuszcza się odstępstwa od powyższej zasady, ale muszą one być podane przez Spółkę w ofercie zakładów (np. zakład polegający na wytypowaniu, ile bramek zostanie strzelonych podczas pierwszej połowy meczu piłkarskiego lub np. wytypowaniu, kto wygra pierwszego seta w meczu tenisowym).
3. W przypadku zakładów obejmujących zdarzenia przerwane, przełożone lub nie odbyte w terminie Spółka unieważnia takie zakłady i zwraca uczestnikom stawki za unieważnione zakłady, z zastrzeżeniem ust. 4-8 poniżej.
4. Zakłady obejmujące wszystkie zdarzenia przerwane, przełożone, lub nie odbyte w terminie, a które odbyły się lub zostały dokończone w ciągu 2 dni kalendarzowych od pierwotnie zaplanowanej daty zdarzenia uważa się za ważne przyjmując dla rozstrzygnięcia zakładów uzyskany w nich wynik, z tym że zasady opisanej w niniejszym ustępie nie stosuje się do przypadków opisanych w ust. 5-8 poniżej.
5. Zakłady obejmujące zdarzenia na rozgrywki zawodowej ligi baseballowej MLB, które nie odbyły się, bądź zostały przerwane i nie zostały dokończone w pierwotnie zaplanowanym terminie unieważnia się i następuje zwrot stawki bez względu czy odbyły się w ciągu 2 dni kalendarzowych od pierwotnie zaplanowanej daty zdarzenia. Za rozstrzygającą uważa się strefę czasową, gdzie zdarzenie miało miejsce.
6. Zakłady obejmujące zdarzenia, których przedmiotem są rozgrywki tenisowe, a które zostały przełożone, przerwane lub które nie odbyły się w terminie, uważa się za ważne, gdy powyższe zdarzenia odbyły się jednak lub zostały dokończone w ramach tego samego turnieju. W tym ostatnim przypadku, dla rozstrzygnięcia zakładów przyjmuje się uzyskany w nich wynik. Natomiast w przypadku przerwania meczu rozgrywek tenisa np. w skutek kontuzji jednego z zawodników i tym samym braku możliwości dokończenia takiego meczu (tzw. krecz) zakłady obejmujące takie zdarzenie zostają unieważnione.
7. Dla wszystkich obstawianych zdarzeń, które się rozpoczęły i nie zostały dokończone, a mimo to został ogłoszony przez organizatora ich ważny wynik w ciągu dwóch dni kalendarzowych od pierwotnie zaplanowanej daty zdarzenia, Spółka uzna ten wynik za oficjalny dla rozstrzygnięcia zakładu (poza przypadkami ogłoszenia walkoweru).
8. Zakłady obejmujące zdarzenia, których przedmiotem są skoki narciarskie unieważnia się i następuje zwrot stawki w przypadku, gdy organizator zdarzenia zmienił miejsce odbywania zawodów, w szczególności, gdy dane zdarzenie ma się odbyć na innej skoczni.
9. W przypadku zdarzenia, gdzie dwóch lub więcej startujących zajmie to samo miejsce obstawione w zakładach – dla rozstrzygnięcia zakładów jako wynik oficjalny przyjmuje się, że każdy z tych startujących zajął dane miejsce (np. jeżeli zawodnicy „A” i „B” zajęli to samo pierwsze miejsce, to zwycięzcą jest zarówno zawodnik „A” jak i „B”), chyba że Spółka określiła inne zasady rozstrzygnięcia zakładu i podała je do wiadomości uczestników zakładów przed rozpoczęciem przyjmowania zakładów.
10. Dla zdarzeń, w których nastąpiła zmiana rangi zdarzenia (np. mecz pucharowy lub ligowy został zmieniony na towarzyski) – dla rozstrzygnięcia zakładów jako oficjalny wynik Spółka uznaje rezultat uzyskany w zdarzeniu o zmienionej randze.
11. W przypadku zdarzenia, dla którego Spółka w programie zakładów poda wynik z handicapem, za oficjalny uznaje się rzeczywisty wynik zdarzenia skorygowany o wielkość handicapu. Handicap polega na przyznaniu jednemu uczestnikowi lub zespołowi występujących w ramach oferowanego zdarzenia lepszej pozycji wyjściowej w chwili rozpoczęcia zdarzenia – w formie dodatkowych punktów, ilości goli, czasu itp. (przykład: jeżeli zdarzeniem jest mecz piłkarski, w którym jako handicap Spółka przyznaje drużynie gości przed jego rozpoczęciem rezultat 0 : 1 a mecz zakończy się rezultatem 2 : 1 dla drużyny gospodarzy, to za wynik oficjalny zostanie uznany rezultat nierozstrzygnięty 2 : 2 tj. remis).
12. Na oficjalny wynik ustalony z zasadami zawartymi w ust. 1 – 11 nie mają wpływu późniejsze rozstrzygnięcia (np. protesty, kontrole dopingowe, walkowery itp.). 
13. Nie ustala się oficjalnego wyniku zdarzenia, jeśli odbyło się ono przed terminem podanym w programie zakładów, a wszystkie zakłady na to zdarzenie były przyjmowane po jego rozpoczęciu. Zakłady są wówczas uznane za nieważne a uczestnikowi przysługuje prawo do zwrotu stawki.
14. Oficjalny wynik zdarzenia ustalony zgodnie z zasadami zawartymi w ust. 1 - 12 niniejszego paragrafu Spółka obowiązana jest ogłosić w punktach przyjmowania zakładów w następnym dniu po zakończeniu zdarzenia, nie później jednak niż w ciągu następnych 3 dni roboczych.
15. W przypadku, gdy ogłoszony przez Spółkę oficjalny wynik zdarzenia okaże się błędny to od momentu stwierdzenia błędu przez Spółkę jako oficjalny uznany będzie faktyczny (rzeczywisty) wynik zdarzenia.
ROZDZIAŁ VI
UNIEWAŻNIENIA ZAKŁADÓW, ZWROTY STAWEK
 
§ 19.
 
1. Spółka ma prawo do unieważnienia zakładu prostego, w którym uczestnik zakładów wytypował wynik jednego zdarzenia a uczestnik ma prawo do zwrotu stawki za unieważniony zakład w przypadkach, gdy:
-  zakład został zawarty po rozpoczęciu obstawianego zdarzenia z pominięciem zakładów określonych w § 21,
-  nastąpiła zmiana miejsca zdarzenia tj. boiska (kortu, parkietu itp.) gospodarzy na boisko gości; ewentualne zamknięcie boiska gospodarzy lub wybór neutralnego boiska czy dobrowolny wybór boiska przeciwnika jako miejsca odbywania zdarzenia nie powoduje unieważnienia zakładu ani zwrotu stawki,
-  obstawiony został zakład na zwycięstwo, ewentualnie lokatę indywidualnego zawodnika lub zespołu, a wytypowany zawodnik lub zespół nie wzięli udziału w zawodach, bez względu na przyczyny (np. kontuzje, niestawienie się w ustalonym terminie, dyskwalifikacje itd.),
-  zdarzenie zostało nieprawidłowo określone przez Spółkę w ofercie zakładów (np. takie zdarzenie nie miało się odbyć lub w skutek błędów drukarskich, błędów na kuponach lub oczywistych błędów podczas wprowadzania danych do komputera Spółki błędnie określono współczynnik kursowy opisujący dane zdarzenie). W przypadku błędów drukarskich, błędów na kuponach lub oczywistych błędów podczas wprowadzania danych do komputera Spółki, Spółka wedle własnego wyboru może zamiast unieważnienia zakładu przypisać takiemu zakładowi prawidłowy współczynnik kursowy, nawet jeśli wykrycie błędu nastąpiło po zawarciu zakładu na dane zdarzenie,
- nie ma możliwości ustalenia oficjalnego wyniku zdarzenia zgodnie z zasadami określonymi w § 18 ust. 1 - 12 lub zachodzi okoliczność określona w § 18 ust. 13,
- zostały zawarte zakłady na zdarzenia wzajemnie się wspierające, o których mowa w § 20 ust. 3,
- Spółka określiła dodatkowe warunki, będące podstawą do unieważnienia zakładu i podała je do wiadomości uczestnikom zakładów przed rozpoczęciem przyjmowania zakładów.
2. Jeżeli w zakładach prostych, w których uczestnik zakładów wytypował więcej niż jedno zdarzenie i systemowych znajdują się zdarzenia określone w ust. 1, to kursy tych zdarzeń przyjmują wartość 1,0 a zakłady te nie podlegają zwrotowi stawek. Zwroty stawek w tych zakładach następują w przypadku, gdy dla wszystkich zdarzeń objętych tymi zakładami zachodzą warunki określone w ust. 1, z tym, że jeśli wygrana z zakładu prostego wyliczona zgodnie z powyższą zasadą jest mniejsza niż kwota wpłaconej stawki, to cały zakład jest unieważniony i następuje zwrot stawki.
3. Zwraca się stawki we wszystkich przyjętych zakładach, jeżeli w wyniku działania siły wyższej nie można tych zakładów rozliczyć.
4. Jeżeli w trakcie zawodów zostaną zmienione przez sędziów lub organizatorów zawodów ich zasady, wynik zawodów zostaje uznany za ważny (np. skrócenie czasu trwania konkursu skoków o serię skoków), a stawki nie są zwracane
5. Do czasu rozpoczęcia się zdarzenia, Spółka ma prawo do unieważnienia przyjętego zakładu lub zakładów na dowolne zdarzenia w przypadku zaistnienia okoliczności wskazujących na konieczność zastosowania przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, w szczególności gdy okoliczności wskazują, że środki finansowe na transakcję pochodzą z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, bez względu na wartość transakcji. W takim przypadku następuje zwrot wpłaconych na takie zdarzenia stawek.
6. Do wypłaty zwracanych stawek stosuje się odpowiednio przepisy o wypłacie wygranej.
 
ROZDZIAŁ VII
 ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE ZAKŁADÓW
 
§ 20.
 
1. Spółka ma prawo :
a)  wstrzymać przyjmowanie zakładów na dowolne zdarzenie lub dowolny wynik zdarzenia ,
b) ograniczyć wysokość stawki za zakład dla określonych zdarzeń lub kombinacji zdarzeń,
c) ograniczyć ilość zdarzeń w zakładzie prostym,
d) wskazać zdarzenia, które mogą występować w określonej ilości (np. w minimum 3) w zakładzie,
e) wskazać przedziały kursów wyników zdarzeń, które mogą występować w określonej ilości w zakładzie (np. kursy mniejsze od 1,10 nie mogą być obstawione w zakładzie prostym, w którym uczestnik zakładów wytypował wynik jednego zdarzenia).
2. Ograniczenia zawarte w ust. 1 będą podawane w ofercie zakładów lub w komunikatach przesyłanych do punktów przyjmowania zakładów przed rozpoczęciem przyjmowania zakładów. Wprowadzenie przez Spółkę powyższych ograniczeń nie daje uczestnikom prawa do występowania z jakimikolwiek roszczeniami odszkodowawczymi wobec Spółki.
3. Za jednorazowym potwierdzeniem nie można zawierać zakładów na zdarzenia, które się wzajemnie wspierają, np.: zakład na zwycięstwo i awans tej samej drużyny.
4. Uznaje się za ważne zakłady, w których wystąpią drobne błędy w oznaczeniu zakładu, nazwie zespołu lub nazwisku, imieniu zawodnika, pod warunkiem, że pomimo popełnionego błędu można stwierdzić ponad wszelką wątpliwość, której drużyny czy zawodnika dotyczy ten zakład.
5. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i poprawek w ofercie zakładów (np. poprawienie błędu w nazwie drużyny lub w datach podanych w ofercie).
6. Spółka ma prawo zablokować przyjmowanie zakładów w poszczególnych punktach przyjmowania zakładów.
 
§ 21.
 
1. Spółka dopuszcza możliwość przyjmowania zakładów LIVE, które stanowią specjalny typ zakładu „E-Toto” polegający na typowaniu zdarzeń z dostępnej oferty na trwające aktualnie wydarzenia.
2. Zakłady LIVE stanowią odrębną ofertę zakładów bukmacherskich posiadającą specjalne oznaczenie "LIVE". Kursy na opcje typowania tych zdarzeń są aktualizowane na bieżąco.
3. W przypadku zakładów LIVE nie będą uwzględniane reklamacje wynikające z niezgodności z wydaną przez uczestnika zakładów dyspozycją zawarcia zakładu. Oznacza to, że zakład ten nie może zostać zwrócony (anulowany). Uczestnik zakładów jest zobowiązany przed zawarciem zakładu uzgodnić z przyjmującym zakłady wszystkie szczegóły zakładu oraz go zaakceptować.
4. Szczegółowe zasady dotyczące oferty LIVE udostępniane są do wiadomości uczestników zakładów przed rozpoczęciem przyjmowania zakładów w punktach przyjmowania zakładów.
 
ROZDZIAŁ VIII
 REKLAMACJE I PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ
 
§ 22.
 
1. Wszelkie reklamacje z tytułu wygranej pieniężnej zgłasza się w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty ogłoszenia oficjalnego wyniku zdarzenia objętego zakładami „E-Toto” w siedzibie Spółki lub we wskazanych punktach przyjmowania zakładów. Podstawą złożenia reklamacji jest posiadanie potwierdzenia przyjęcia zakładu. W razie przesłania reklamacji za pośrednictwem poczty, o zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
2. Termin, o którym mowa w ust. 1 przedłuża się o czas, na jaki została wstrzymana realizacja wygranej, o czym jest mowa w § 13 ust. 1.
3. Reklamacje złożone po upływie terminu określonego w ust. 1 nie będą rozpatrywane. 
 
§ 23.
 
Spółka jest zobowiązana rozpatrzyć reklamację nie później niż w ciągu 21 dni od dnia wpływu reklamacji do Spółki i wypłacić wygraną lub powiadomić o przyczynach nieuwzględnienia reklamacji. Decyzje Spółki w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.
 
§ 24.
 
Wygrane pieniężne oraz stawki nie odebrane w terminie 60 dni od daty ogłoszenia oficjalnego wyniku zakładu stanowią dochód Spółki i mogą być przeznaczone m.in. na wypłaty z tytułu uwzględnionych reklamacji.
 
§ 25.
 
1. Roszczenia związane z udziałem w zakładach przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności.
2. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 
§ 26.
 
Zażalenia dotyczące działalności punktów przyjmowania zakładów są przyjmowane w siedzibie Spółki.
 
 
ROZDZIAŁ IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
§ 27.
 
Spółka odpowiada za szkody spowodowane przez przyjmujących zakłady „E-Toto” na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.
 
§ 28.
 
Ewentualne spory między uczestnikami zakładów „E-Toto”, a Spółką będą rozpatrywane w trybie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 
§ 29.
 
Spółka jest zobowiązana zapewnić uczestnikom zakładów wzajemnych możliwość zapoznania się z treścią regulaminu zakładów „E-Toto” w punktach przyjmowania zakładów.
 
§ 30.
 
Ze względów bezpieczeństwa kapitał zakładów „E-Toto” przeznaczony do natychmiastowej wypłaty wygranych wynosi 500,00 (pięćset) złotych.
 
§ 31.
 
Spółka pobiera podatek dochodowy od wygranej na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.), jeśli wygrana za jeden zakład prosty przekracza kwotę wolną od podatku wskazaną w tej ustawie.
 
§ 32.
 
Spółka jest uprawniona i zobowiązana do wykonywania przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1505 z późn. zm.).
 
§ 33.
 
Zmiany w regulaminie mogą nastąpić w trybie i na zasadach określonych w art. 60 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach wzajemnych hazardowych (Dz. U. z 2009 r. nr 201 poz. 1540 z późn. zm.).
 
§ 34
 
Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Ministra Finansów.

 

 

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.) - zatwierdzam powyższy regulamin zakładów bukmacherskich „E-Toto”.
 
MINISTER FINANSÓW
 
Warszawa, dnia 17.04.2013 r.
REGULAMIN BONUSU POWITALNEGO
 

Definicje pojęć

§ 1
 

1. Spółka – oznacza E-TOTO Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 212A, 02-661 Warszawa, spółkę wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 370248, o kapitale zakładowym 2.006.000,00 PLN, NIP: 527-263-92-56.

2. Strona Internetowa – oznacza stronę internetową www.etoto.pl stanowiącą własność Spółki, na której na podstawie zezwolenie wydanego przez Ministra Finansów prowadzone są zakłady wzajemne – bukmacherskie.

3. IKK – oznacza indywidualne konto Klienta zakładane przez Spółkę po dokonaniu rejestracji uczestnika na zasadach wskazanych w Regulamin Zakładów „E-TOTO Net”.

4. Regulamin Zakładów „E-TOTO Net” – oznacza Regulamin Zakładów „E-TOTO Net” dostępny na Stronie Internetowej.

5. Regulamin Bonusu Powitalnego – oznacza niniejszym regulamin sprzedaży premiowej organizowanej przez Spółkę.

6. Klient – oznacza osobę fizyczne spełniającą wymogi Regulamin Zakładów „E-TOTO Net”, która dokonała rejestracji swojego konta IKK w trackie obowiązywania Sprzedaży Premiowej objętej Regulaminem Bonusu Powitalnego.

7.Sprzedaż Premiowa – oznacza sprzedaż premiową usług Spółki dokonywaną na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie Bonusu Powitalnego.

 

Postanowienia wstępne

§ 2
 

1. Organizatorem Sprzedaży Premiowej dla Klientów, prowadzonej pod nazwą „Bonus Powitalny” jest Spółka.

2. W Sprzedaży Premiowej nie mogą brać udziału pracownicy Spółki oraz ich małżonkowie, krewni lub powinowaci w linii prostej, a także osoby związane z nimi tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli oraz osoby zamieszkujące z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.

3. W Sprzedaży Premiowej może brać udział wyłącznie, osoba, która ukończyła 18 lat i wobec której nie został orzeczony zakaz uczestnictwa w grach hazardowych oraz na zasadach wskazanych w Regulaminie Zakładów „E-TOTO Net” dokonała rejestracji IKK na Stronie Internetowej lub w punkcie prowadzonym przez Spółkę na podstawie odrębnego zezwolenia Ministra Finansów.

4. Sprzedaż Premiowa obowiązuje od dnia 13.04.2015 do odwołania. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany terminu obowiązywania Sprzedaży Premiowej w dowolnym czasie.

5. Udział w Sprzedaży Premiowej jest dobrowolny.

6. Każdy Klient ma prawo i obowiązek zapoznania się z postanowieniami Regulaminu Bonusu Powitalnego oraz jego przestrzegania.

7. Przystąpienie do Sprzedaży Premiowej oznacza, że Klient zapoznał się z warunkami Regulaminu Bonusu Powitalnego oraz je akceptuje.

 

Warunki uczestnictwa

§ 3
 

1. Sprzedaż Premiowa jest przeznaczona wyłącznie dla nowych Klientów, którzy nie posiadali wcześnie zarejestrowanego internetowego konta IKK do zawierania zakładów wzajemnych na Stronie Internetowej zgodnie z Regulamin Zakładów „E-TOTO Net”.

2. Z promocji objętej Sprzedażą Premiową mogą skorzystać wyłącznie osoby, które w okresie jej trwania dokonały rejestracji, założyły internetowe konto IKK oraz w terminie 7 dni od rejestracji dokonały wpłaty depozytu pieniężnego na IKK.

3. Klienci są uprawnieni do otrzymania bonusu o równowartości pierwszego wpłaconego depozytu pieniężnego na IKK po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie Bonusu Powitalnego. Niezależnie od wysokości wpłaconej przez Klienta kwoty pierwszego depozytu wysokość przeznaczonego do wypłaty bonusu jest ograniczona dla jednego Klienta do kwoty 500,00 (pięćset) złotych.

4. Aby skorzystać ze Sprzedaży Premiowej i otrzymać bonus, Klient musi w terminie 60 dni od dokonania wpłaty na IKK zawrzeć zakłady wzajemne (dokonać obrotu na IKK) za kwotę odpowiadającą czterokrotności pierwszego wpłaconego depozytu na IKK.

5. Przy obliczaniu kwoty obrotu na koncie IKK wymaganej do uzyskania bonusu brane są pod uwagę zakłady spełniające następujące warunki:

a) zakłady zostały zawarte za pomocą Strony Internetowej, na kuponach zagranych i rozliczonych w terminie 60 dni od dnia dokonania wpłaty depozytu na konto IKK,

b) zakłady zostały potwierdzone kuponami o minimalnym łącznym kursie zdarzeń wynoszącym 2.00., dla których żadne ze zdarzeń nie zostało anulowane lub unieważnione na zasadach wskazanych w Regulaminie Zakładów „E-TOTO Net”. W przypadku anulowania lub unieważnienia, któregokolwiek ze zdarzeń na kuponie, taki kupon nie będzie brany pod uwagę przy obliczaniu obrotu na IKK dla celów otrzymania bonusu,

c) zakłady dotyczyły tylko zakładów prostych.

6. Zwroty stawek nie są wliczane do obrotu na koncie IKK.

7. Każdy Klient może skorzystać jeden raz z niniejszej Sprzedaży Premiowej.

8. Po spełnieniu przez Klienta warunków określonych w Regulaminie Bonusu Powitalnego w terminie 7 dni zostanie na IKK przypisana kwota bonusu, która może służyć do zawierania dalszych zakładów lub do wypłaty z konta IKK.

 

Postępowanie reklamacyjne i przedawnienie roszczeń

§ 4
 

1. Wszelkie reklamacje z tytułu uczestnictwa w Sprzedaży Premiowej zgłasza się w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty ogłoszenia oficjalnego wyniku zdarzenia objętego Zakładami „E-TOTO Net” w siedzibie Spółki lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: support@etoto.pl. Podstawą złożenia reklamacji jest posiadanie potwierdzenia przyjęcia zakładu w formie elektronicznego zapisu na koncie IKK. W razie przesłania reklamacji za pośrednictwem poczty, o zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.

2. Reklamacje złożone po upływie terminu określonego w ust. 1 nie będą rozpatrywane.

3. Spółka jest zobowiązana rozpatrzyć reklamację nie później niż w ciągu 21 dni od dnia wpływu reklamacji do Spółki. Decyzje Spółki w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.

4. Zażalenia dotyczące funkcjonowania Strony Internetowej są przyjmowane w siedzibie Spółki lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: support@etoto.pl.

 

Postanowienia końcowe

§ 5
 

1. W kwestiach nie uregulowanych Regulaminem Bonusu Powitalnego stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulamin Zakładów „E-TOTO Net”.

2. Regulaminem Bonusu Powitalnego dostępny jest na Stronie Internetowej.

3. Spółka zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminem Bonusu Powitalnego. Zmiany wchodzą w życie w dacie ich publikacji na Stronie Internetowej.

 

REGULAMIN PROMOCJI „PIĘĆ +”

 

§ 1 – Postanowienia ogólne

 

1.    Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady przeprowadzenia akcji promocyjnej „PIĘĆ +” („Promocja”).
2.    Organizatorem Promocji jest E-Toto Zakłady Bukmacherskie Spółka z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-503) przy ul. Żurawiej 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370248, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości 2.006.000 zł, NIP: 5272639256 („Organizator”).
3.    Promocja organizowana jest w punktach przyjmowania zakładów Organizatora prowadzonych zgodnie z zezwoleniem Ministra Finansów oraz na stronie www.etoto.pl.
4.    Promocja nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10) ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 471 z późn. zm.) i podlega regułom zawartym w niniejszym Regulaminie.
5.    Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie, Regulaminie Zakładów Bukmacherskich E-Toto i Regulaminie E-Toto NET oraz we właściwych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
6.    Promocja rozpoczyna się w dniu 17.02.2016 r. i będzie trwać bezterminowo, z zastrzeżeniem § 4 ust. 6 Regulaminu.
7.    W Promocji może wziąć udział jedynie osoba fizyczna powyżej 18 roku życia, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która jest klientem Organizatora i uczestniczy w zakładach wzajemnych urządzanych przez niego w punktach stacjonarnych lub w sieci Internet („Uczestnik”).
8.    Udział w Promocji jest dobrowolny i równoznaczny z akceptacją Regulaminu, zobowiązaniem Uczestnika do przestrzegania Regulaminu oraz oświadczeniem, iż Uczestnik spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Promocji.

 

§ 2 – Zasady Promocji

 

1.    W Promocji biorą udział wyłącznie kupony, na których znajdują się jedynie zdarzenia sportowe oznaczone logo „Pięć +”, przy czym na jednym kuponie musi znaleźć się co najmniej 5 zakładów dotyczących zdarzeń sportowych oznaczonych logo „Pięć +” („Kupony Pięć+”).
2.    Promocja polega na dodaniu kwoty bonusu do wygranych w prostych zakładach wielokrotnych potwierdzonych Kuponem Pięć+ („Bonus”).
3.    Wysokość Bonusu odpowiada procentowi wygranej netto w prostym zakładzie wielokrotnym, który to procent uzależniony jest od liczby postawionych zdarzeń sportowych na jednym Kuponie Pięć+, zgodnie z wartościami podanymi w tabeli nr 1 poniżej.

 

Liczba zdarzeń na Kuponie Pięć+ Bonus
od 1 do 4 0 %
5 5 %
6 10 %
7 15 %
8 20 %
9 25 %
10 30 %
11 35 %
12 40 %
13 45 %
14 i więcej 50 %

Tabela 1: Wysokość Bonusu w zależności od liczby zdarzeń na jednym Kuponie Pięć+.

 

4.    Wykaz przykładowych rozgrywek sportowych oznaczonych logo „Pięć+” przedstawia tabela nr 2.
  

Piłka nożna 1.Anglia, 2.Anglia, 1.Argentyna, 1.Austria, 2.Austria, 1.Belgia, 2.Belgia, 1.Brazylia, 1.Francja, 2.Francja, 1.Hiszpania, 2.Hiszpania, 1.Holandia, 1.Niemcy, 2.Niemcy, 1.Polska, 2.Polska, 1.Portugalia, 1.Rosja, 1.Szkocja, 1.Szwajcaria, 2.Szwajcaria, 1.Turcja, 2.Turcja, 1.Włochy, 2.Włochy, Liga Mistrzów, Liga Europejska, kwal. do MŚ Azja, el. ME i MŚ strefy Euro oraz Conembol, Copa America, Copa Libertadores i Sudamericana, towarzyskie Międzynarodowe Mecze Państwowe.
Koszykówka NBA, Euroliga, 1.Francja, 1.Hiszpania, 1.Niemcy, 1.Włochy.
Hokej NHL, KHL, 1.Austria, 1.Białoruś, 1.Czechy, 2.Czechy, 1.Dania, 1.Finlandia, 2.Finlandia, 1.Francja, 1.Niemcy, 2.Niemcy, 1.Norwegia, 1.Słowacja, 1.Szwecja, 2.Szwecja, 1.Szwajcaria, 2.Szwajcaria, 1.Wielka Brytania, 1.Włochy, Liga Mistrzów.
Tenis single M i K (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, US Open)
Baseball MLS
Boks i MMA wybrane mecze

Tabela 2: Wykaz rozgrywek przypisanych do Promocji.

 

5.    Minimalny kurs zdarzenia wchodzącego w skład Kuponu Pięć+ to 1,20.
6.    Z Promocji wyłączona jest opcja grania podpórek (1X, X2, 12, 10, 20). W przypadku anulowania meczu (meczów) z Kuponu Pięć+, Bonus naliczany jest z pozostałych zdarzeń sportowych, zgodnie z tabelą nr 1 powyżej.
7.    Promocja nie obowiązuje w zakładach systemowych.

 

§ 3 – Reklamacje

 

1.    Uczestnicy mają prawo zgłaszać reklamacje z tytułu uczestnictwa w Promocji w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyniku ostatniego zdarzenia sportowego wskazanego na Kuponie Pięć+ na adres siedziby Organizatora lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: support@etoto.pl z dopiskiem „Promocja Pięć+”. W razie przesłania reklamacji za pośrednictwem operatora pocztowego, o zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
2.    Reklamacje złożone po upływie terminu określonego w ust. 1 powyżej nie będą rozpatrywane.
3.    Organizator jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację nie później niż w ciągu 21 dni od dnia wpływu reklamacji do Organizatora i wypłacić wygraną lub powiadomić o przyczynach nieuwzględnienia reklamacji. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.

 

§ 4 – Postanowienia końcowe


1.    Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
2.    Wszelkie informacje o Promocji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.
3.    Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w punktach przyjmowania zakładów wzajemnych Organizatora oraz na stronie internetowej www.etoto.pl.
4.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Regulaminu nie będzie naruszać praw nabytych uprzednio przez Uczestników.
5.    Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu będą publikowane na stronie internetowej Organizatora www.etoto.pl nie później niż 5 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian.
6.    Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji w dowolnym terminie, z tym zastrzeżeniem, że Uczestnicy, którzy do dnia zakończenia Promocji nabyli Kupony Pięć+ na konkretne zdarzenia sportowe, które będą miały miejsce po zakończeniu Promocji, zachowają prawo do otrzymania Bonusu.  

Oferujemy Państwu Zupełnie nowy zakład bukmacherski zorientowany na zbliżające się Mistrzostwa Europy UEFA Euro 2016. Zakład ten polega na poprawnym wytypowaniu przebiegu całych Mistrzostw w postaci drabinki spotkań drużyn biorących w nich udział.

 

Edycja I

Zasady są proste:

 • Turniej rozpoczyna się 10 czerwca 2016 roku. Do chwili rozpoczęcia można wytypować przebieg wszystkich spotkań i zawrzeć zakład :
  • w jednym z punktów E-Toto (do tego celu można użyć e-kuponu znajdującego się na naszej stronie lub skorzystać z przygotowanych szablonów w punktach E-Toto)
  • przez internet na stronie etoto.pl (wymagane jest posiadanie konta E-Toto)
 • Stawka za jeden zakład wynosi tylko 5 zł
 • Z drabinki jasno wynika sposób awansowania drużyn, wystarczy je wybrać.
 • Poprawne wytypowanie przebiegu całych Mistrzostw pozwoli wygrać 10000 zł
 • Ponieważ zakład w tej postaci nie jest łatwy postanowiliśmy podzielić drabinkę na mniejsze etapy:
  • możliwość rozliczenia drabinki po fazie grupowej – poprawne wytypowanie tego etapu to wygrana 500 zł
  • możliwość rozliczenia drabinki po 1/8 – poprawne wytypowanie tego etapu to wygrana 2000 zł
  • możliwość rozliczenia drabinki po 1/4 – poprawne wytypowanie tego etapu to wygrana 4000 zł
  • możliwość rozliczenia drabinki po 1/2 – poprawne wytypowanie tego etapu to wygrana 7000 zł

Szczegółowe zasady poniżej:

Jak typować?

 1. Faza grupowa

  Z pośród drużyn walczących w Fazie Grupowej należy wytypować poprawnie te drużyny, które awansują do 1/8 finału, określając również kolejność „wyjścia z grupy”.

 2. 1/8 finału

  Należy poprawnie wytypować zwycięzców spotkań w 1/8 finału, którzy awansują do ćwierćfinałów.

 3. Ćwierćfinały

  Należy poprawnie wytypować zwycięzców spotkań w ćwierćfinałach, którzy awansują do półfinału.

 4. Półfinały

  Należy poprawnie wytypować zwycięzców spotkań w półfinałach, którzy awansują do finału.

 5. Finał

  Należy wytypować poprawnie Zwycięzcę Mistrzostw UEFA Euro 2016.

Możliwość wcześniejszego rozliczenia drabinki

W związku z tym, że wytypowanie pełnej drabinki nie jest łatwe umożliwiamy zakończenie zakładu na różnych etapach:

Etap 1

 • warunek: poprawne wytypowanie kolejności drużyn z Fazy Grupowej, które wejdą do 1/8 finału
 • wygrana : 500zł
 • przedział czasowy do rozliczenia: od 23.06.2016 do 25.06.2016, godz. 14:00

Etap 2

 • warunek: poprawne wytypowanie Etapu 1 oraz zwycięzców 1/8 finałów, którzy wejdą do ćwierćfinału
 • wygrana : 2000zł
 • przedział czasowy do rozliczenia: od 28.06.2016 do 30.06.2016, godz. 20:00

Etap 3

 • warunek: poprawne wytypowanie Etapu 1, Etapu 2 oraz zwycięzców ćwierćfinałów, którzy wejdą do półfinału
 • wygrana : 4000zł
 • przedział czasowy do rozliczenia: od 04.07.2016 do 06.07.2016, godz. 20:00

Etap 4

 • warunek: poprawne wytypowanie Etapu 1, Etapu 2, Etapu 3 oraz zwycięzców półfinałów, którzy wejdą do finału
 • wygrana : 7000zł
 • przedział czasowy do rozliczenia: od 08.07.2016 do 10.07.2016, godz. 20:00

Etap 5

 • warunek: poprawne wytypowanie całej drabinki (Etap 1, Etap 2, Etap 3, Etap 4 oraz zwycięzca finału)
 • wygrana : 10000zł
 • przedział czasowy do rozliczenia: od 11.07.2016

Edycja II

Zasady są proste:

 • Do chwili rozpoczęcia spotkań z 1/8 finału (25.06, godz. 15:00) można wytypować przebieg dalszych spotkań i zawrzeć zakład :
  • w jednym z punktów E-Toto (do tego celu można użyć e-kuponu znajdującego się na naszej stronie lub skorzystać z przygotowanych szablonów w punktach E-Toto)
  • przez internet na stronie etoto.pl (wymagane jest posiadanie konta E-Toto)
 • Stawka za jeden zakład wynosi tylko 5 zł
 • Z drabinki jasno wynika sposób awansowania drużyn, wystarczy je wybrać.
 • Poprawne wytypowanie przebiegu całych Mistrzostw pozwoli wygrać 2000 zł
 • Ponieważ zakład w tej postaci nie jest łatwy postanowiliśmy podzielić drabinkę na mniejsze etapy:
  • możliwość rozliczenia drabinki po 1/8 – poprawne wytypowanie tego etapu to wygrana 300 zł
  • możliwość rozliczenia drabinki po 1/4 – poprawne wytypowanie tego etapu to wygrana 600 zł
  • możliwość rozliczenia drabinki po 1/2 – poprawne wytypowanie tego etapu to wygrana 1200 zł

Szczegółowe zasady poniżej:

Jak typować?

 1. 1/8 finału

  Należy poprawnie wytypować zwycięzców spotkań w 1/8 finału, którzy awansują do ćwierćfinałów.

 2. Ćwierćfinały

  Należy poprawnie wytypować zwycięzców spotkań w ćwierćfinałach, którzy awansują do półfinału.

 3. Półfinały

  Należy poprawnie wytypować zwycięzców spotkań w półfinałach, którzy awansują do finału.

 4. Finał

  Należy wytypować poprawnie Zwycięzcę Mistrzostw UEFA Euro 2016.

Możliwość wcześniejszego rozliczenia drabinki

W związku z tym, że wytypowanie pełnej drabinki nie jest łatwe umożliwiamy zakończenie zakładu na różnych etapach:

Etap 1

 • warunek: poprawne wytypowanie zwycięzców 1/8 finałów, którzy wejdą do ćwierćfinału
 • wygrana : 300zł
 • przedział czasowy do rozliczenia: od 28.06.2016 do 30.06.2016, godz. 20:00

Etap 2

 • warunek: poprawne wytypowanie Etapu 1 oraz zwycięzców ćwierćfinałów, którzy wejdą do półfinału
 • wygrana : 600zł
 • przedział czasowy do rozliczenia: od 04.07.2016 do 06.07.2016, godz. 20:00

Etap 3

 • warunek: poprawne wytypowanie Etapu 1, Etapu 2 oraz zwycięzców półfinałów, którzy wejdą do finału
 • wygrana : 1200zł
 • przedział czasowy do rozliczenia: od 08.07.2016 do 10.07.2016, godz. 20:00

Etap 4

 • warunek: poprawne wytypowanie całej drabinki (Etap 1, Etap 2, Etap 3 oraz zwycięzca finału)
 • wygrana : 2000zł
 • przedział czasowy do rozliczenia: od 11.07.2016